خمیر تروستات ، ( بوتیل نواری سیلنت) ، Sealant butyl tape