پروفیل آلومینیومی ساخت فریم دستگاه

پروفیل آلومینیومی ساخت فریم پروفیلهای آلومینیومی ساخت دستگاه شامل پروفیلهایی هستند که اصطلاحا به پنج خم معروف اند. این پروفیلها از جنس آلیاژ آلومینیوم 6063  بوده که از طریق پرس

Share