پولی یا به اصطلاح بازار (فولی) نوع وی بلت، نام قطعه ای است که در صنعت  و در هرکجا که انتقال قدرت از طریق موتور و تسمه انجام شود اعم از صنایع بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مثال خودروها،کولرهای خانگی، معادن بزرگ، پتروشیمی ها و پالایشگاهها و …لذا همانطور که مشاهده می شود پولی ها به طور گسترده در وسایل روزمره و صنعتی نقش مهمی را بر عهده دارند و با وجود تمام پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک هنوز به مانند گذشته از این قطعه استفاده می شود. انتخاب یک پولی خوب و استاندار می تواند کمک بزرگی به سازندۀ دستگاه  باشد