اطلاعات مربوط به کاتالوگ پولى: در اين قسمت ميتوانيد اطلاعات فنى و سايز استاندارد پولى هاى چدنى و آلومينيومى درخواستى خود و بوش متناسب با آن را انتخاب نماييد.

  کاتالوگ پولی

اطلاعات مربوط به کاتالوگ قطعات : در اين قسمت ميتوانيد کاتالوگ مربوط به پروفيلهاى آلومينيومى ساخت فريم,قطعات دستگاههاى تهويه مطبوع و قطعات کابينتهاى صنعتى را دانلود نماييد.

کاتالوگ قطعات

اطلاعات مربوط به کاتالوگ نقشه هاى محصولات:در اين قسمت ميتوانيد ابعاد و اطلاعات فنى پروفيلهاى آلومينيومى و قطعات را دانلود نماييد.

نقشه ها و اطلاعات فنی قطعات