اطلاعات مربوط به کاتالوگ پولى: در این قسمت میتوانید اطلاعات فنى و سایز استاندارد پولى هاى چدنى و آلومینیومى درخواستى خود و بوش متناسب با آن را انتخاب نمایید.

  کاتالوگ پولی

اطلاعات مربوط به کاتالوگ قطعات : در این قسمت میتوانید کاتالوگ مربوط به پروفیلهاى آلومینیومى ساخت فریم,قطعات دستگاههاى تهویه مطبوع و قطعات کابینتهاى صنعتى را دانلود نمایید.

کاتالوگ قطعات

اطلاعات مربوط به کاتالوگ نقشه هاى محصولات:در این قسمت میتوانید ابعاد و اطلاعات فنى پروفیلهاى آلومینیومى و قطعات را دانلود نمایید.

نقشه ها و اطلاعات فنی قطعات